Wervingsbeleid

bijgewerkt 25 juni 2019 - Honeywell International Inc. en, zijn dochterondernemingen (samen, “wij/ons”) bevestigen uw persoonlijke gegevens te verwerken voor wervingsgerelateerde activiteiten in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij zijn de beheerders van uw persoonlijke gegevens voor de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen Wij verzamelen persoonlijke gegevens van u of van derden die betrokken zijn bij uw werving (bijv. wervingsbureaus). Deze gegevenscategorieën omvatten informatie met betrekking tot uw identiteit (bijv. naam, adres, e-mail), uw opleiding (bijv. diploma's en certificeringen) en uw werkgeschiedenis (bijv. professionele ervaring), met name zoals vermeld in uw cv. We kunnen ook van tijd tot tijd en wanneer gerechtvaardigd door specifieke omstandigheden, openbaar beschikbare informatie verzamelen over u of, waar toegestaan door de lokale wetgeving, informatie met betrekking tot uw strafgegevens voor screeningsdoeleinden voorafgaand aan een dienstverband (waar toegestaan). Bepaalde functies en locaties kunnen vereisen dat wij informatie verwerken over uw land van staatsburgerschap of nationale identificatie, indien vereist voor een bepaalde functie. Wij vereisen niet dat u ons gevoelige persoonlijke gegevens verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze verplichtingen of het uitoefenen van specifieke rechten volgens de wettelijke en regelgevende vereisten, of tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met de lokale wetgeving. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde gevoelige gegevens verzamelen om eventuele invaliditeit die u hebt te faciliteren. Als u ervoor kiest om de benodigde informatie niet te verstrekken om uw sollicitatie te verwerken, kunnen wij uw sollicitatie mogelijk niet verwerken. Cookies. Voor informatie over de cookies die we gebruiken op de website waarmee u uw aanvraag indient, raadpleegt u onze privacyverklaring voor de website onderaan onze webpagina. Waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om uw werving te beoordelen, om te voldoen aan toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten en om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wanneer het wervingsproces resulteert in een dienstverband, wordt er een nieuwe kennisgeving aan u verstrekt. Met wie we uw gegevens delen. Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot het personeel dat uw persoonlijke gegevens rechtmatig kan verwerken voor wervingsgerelateerde doeleinden. Dit omvat het personeel van Honeywell en derden die betrokken zijn bij het wervingsproces (bijv. wervingsbureaus en entiteiten die betrokken zijn bij uw drugscontroles en antecedentenonderzoek indien van toepassing en waar toegestaan door de wet, en entiteiten die betrokken zijn bij het betrekken en screenen van sollicitanten). Uw rechten en verplichtingen. We vertrouwen op u om juiste informatie over u te verstrekken. Afhankelijk van het rechtsgebied waarin u woont, hebt u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang te krijgen tot en het ontvangen van kopieën van uw persoonlijke gegevens. Indien vereist door de wet, zullen wij ons houden aan elk verzoek van u om uw rechten uit te oefenen op de tijd en wijze die wettelijk vereist is.  Aanvullende informatie voor sollicitanten die woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte. Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (“EER”), willen wij u ervan bewust maken dat de personen waarmee wij uw persoonlijke gegevens delen (zoals beschreven in het bovenstaande gedeelte met de titel “Met wie we uw gegevens delen”) zich buiten de EER en Zwitserland bevinden. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat alle overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de EER en Zwitserland wettig zijn. Dergelijke gegevensoverdrachten zijn normaal gesproken onderhevig aan eerdere uitvoering van de Standaard contractbepalingen van de EU, hoewel we van tijd tot tijd kunnen vertrouwen op andere juridische mechanismen voor de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER of Zwitserland. Verdere informatie over, en waar van toepassing zijn kopieën van, deze juridische mechanismen op verzoek beschikbaar op het onderstaande adres. We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende maximaal drie jaar of een kortere periode indien vereist door de toepasselijke wetgeving. Als u woonachtig bent in de EER, kunt u contact met ons opnemen om meer informatie te vragen over hoe uw gegevens worden verwerkt of om een van de hieronder uiteengezette rechten uit te oefenen. We handelen meestal op verzoeken en verstrekken uw persoonlijke gegevens kosteloos aan u. We kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen om de administratieve kosten van het verstrekken van uw persoonlijke gegevens te dekken als uw verzoek ongegrond, buitensporig of herhaaldelijk is. Als alternatief kunnen we weigeren om in die gevallen te handelen. Houd er rekening mee dat uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens niet absoluut zijn en dat, hoewel wij er altijd naar streven om met u mee te werken, er omstandigheden kunnen zijn waarin wij niet wettelijk verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. Toegang tot uw persoonlijke gegevens vragen. U kunt kopieën opvragen van papieren en elektrische gegevens die we over u bewaren. We kunnen aanvullende informatie opvragen om ons te helpen uw gegevens te vinden als uw verzoek onduidelijk is. Corrigeren en wissen van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen. De verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken. We zullen u op de hoogte stellen als we besluiten om een beperking op de verwerking op te heffen. Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om, op grond van uw specifieke situatie, op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u die gebaseerd zijn op ons legitieme belang. Tenzij we overtuigende legitieme redenen aantonen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, of als we uw informatie nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, zullen we stoppen met het gebruik van de gegevens. Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. Uw persoonlijke gegevens met u meenemen. Vanaf 25 mei 2018 hebt u mogelijk het recht op gegevensportabiliteit in bepaalde beperkte omstandigheden, waarbij a) u de informatie aan ons verstrekt, b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van uw contract, en c) de verwerking geautomatiseerd is. Toezichtsautoriteiten. Als u een klacht hebt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichtsautoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. Het op de hoogte brengen van derden. Vanaf 25 mei 2018 zullen we redelijke stappen ondernemen om derden met wie het uw informatie heeft gedeeld, op de hoogte te stellen dat u een verzoek tot rectificatie, beperking of verwijdering hebt gedaan. Neem contact met ons op als u vragen of klachten hebt over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem contact op met: HRhelp@honeywell.com.