Zásady náboru aktualizované 25. června 2019 – Společnost Honeywell International Inc. a její přidružené společnosti (souhrnně „my“, „nás“ nebo „naše“) se zavazují zpracovávat vaše osobní údaje pro náborové aktivity v souladu se všemi platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Z hlediska platných zákonů o ochraně osobních údajů jsme správcem vašich osobních údajů. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme Shromažďujeme osobní údaje od vás nebo od třetích stran, které se na vašem náboru podílejí (např. personálních agentur). Tyto kategorie údajů zahrnují informace týkající se vaší totožnosti (např. jméno, adresa, e-mail), vašeho vzdělání (např. vysokoškolské tituly a certifikace) a vaší pracovní historie (např. odborná praxe), zejména ty, které jsou uvedeny ve vašem životopisu. Příležitostně, a když to vyžadují konkrétní okolnosti, můžeme také shromažďovat veřejně dostupné informace o vás nebo, pokud to místní zákony dovolují, informace týkající se vašeho trestního rejstříku pro účely prověřování před nástupem do zaměstnání (pokud je to povoleno). Pro určitá pracovní místa a v určitých lokalitách může být zapotřebí zpracování informací o vašem státním občanství nebo deklarované národnosti, pokud je to pro konkrétní pracovní místo zapotřebí. Nežádáme vás o poskytnutí citlivých osobních údajů, pokud to není nezbytné pro účely plnění našich povinností nebo uplatňování konkrétních práv v souladu s právními a regulačními požadavky, nebo pokud jste neposkytli svůj výslovný souhlas v souladu s místními právními předpisy. Můžeme například shromažďovat určité citlivé údaje, abychom v našem přístupu mohli zohlednit vaše případné zdravotní postižení. Pokud se rozhodnete neposkytnout informace potřebné pro zpracování vaší žádosti, nemusíme být schopni vaši žádost zpracovat. Soubory cookie Informace o souborech cookie, které používáme na webu, prostřednictvím něhož odesíláte svou žádost, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů, které je dostupné ve spodní části našich webových stránek. Proč zpracováváme vaše osobní údaje Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro posouzení vašeho náboru, pro plnění platných právních a regulačních požadavků a pro stanovení, uplatnění nebo obranu právního nároku. Pokud náborový proces povede k zaměstnání, bude vám poskytnuto nové oznámení. S kým sdílíme vaše údaje Přístup k vašim osobním údajům je omezen na pracovníky, kteří vaše osobní údaje mohou odůvodněně zpracovávat pro účely související s náborem. Patří mezi ně zaměstnanci společnosti Honeywell a třetí strany podílející se na náborovém procesu (např. personální agentury a subjekty zapojené do vašeho testování na přítomnost drog a prověrek, pokud jsou požadovány a pokud to zákon umožňuje, a subjekty zapojené do vyhledávání a prověřování žadatelů). Vaše práva a povinnosti Spoléháme se, že o sobě poskytnete přesné informace. V závislosti na jurisdikci, ve které máte bydliště, můžete mít určitá práva týkající se vašich osobních údajů, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům a poskytnutí jejich kopií. Pokud to zákony vyžadují, vyhovíme všem vašim žádostem o uplatnění vašich práv v časové lhůtě a způsobem požadovaným zákonem.  Doplňující informace pro žadatele s bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), upozorňujeme vás tímto, že osoby, s nimiž můžeme sdílet vaše osobní údaje (jak je popsáno výše v části s názvem S kým sdílíme vaše údaje), se mohou nacházet mimo EHP a Švýcarsko. Podnikáme kroky k zajištění toho, aby veškeré předávání osobních údajů mimo EHP a Švýcarsko bylo v souladu se zákonem. Takové předávání osobních údajů obvykle vyžaduje předchozí uzavření standardních smluvních doložek EU, ale příležitostně můžeme pro účely předávání osobních údajů mimo EHP či Švýcarsko využívat i jiných právních nástrojů. Další informace o těchto právních nástrojích a v příslušných případech jejich kopie jsou k dispozici na vyžádání na níže uvedené adrese. Vaše osobní údaje budeme uchovávat maximálně po dobu tří let nebo po kratší dobu, pokud to vyžadují platné zákony. Pokud máte bydliště v EHP, můžete nás kontaktovat a vyžádat si další informace o tom, jak jsou vaše údaje zpracovávány, nebo uplatnit některá z níže uvedených práv. Vaše žádosti obvykle vyřizujeme a vaše osobní údaje vám poskytujeme bezplatně. Pokud je vaše žádost neodůvodněná, nepřiměřená nebo opakovaná, můžeme účtovat přiměřený poplatek za úhradu administrativních nákladů na poskytnutí vašich osobních údajů. V takových případech můžeme také provedení příslušných kroků odmítnout. Upozorňujeme, že vaše práva týkající se vašich osobních údajů nejsou absolutní a že i když se s vámi budeme vždy snažit spolupracovat, mohou nastat okolnosti, za nichž nemáme podle zákona povinnost vaší žádosti vyhovět. Vyžádání přístupu k vašim osobním údajům Můžete si vyžádat kopie papírových a elektronických záznamů, které o vás máme. Pokud bude vaše žádost nejasná, můžeme vás požádat o dodatečné informace, které by nám pomohly vaše údaje dohledat. Oprava a vymazání vašich osobních údajů Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. Za určitých okolností máte také právo na vymazání vašich osobních údajů. Omezení zpracování vašich osobních údajů Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Vždy vás upozorníme, pokud se rozhodneme zrušit jakékoli omezení zpracování. Vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na našem legitimním zájmu. Pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů a nebudeme je potřebovat ke stanovení, uplatnění či obraně právního nároku, přestaneme tyto údaje používat. Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů Máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Odnesení vašich osobních údajů Od 25. května 2018 máte za určitých omezených okolností právo na přenositelnost osobních údajů, pokud a) jste nám údaje poskytli, b) zpracování je nezbytné pro plnění vaší smlouvy a c) zpracování je automatizované. Dozorové úřady na ochranu osobních údajů Pokud máte jakoukoli stížnost v souvislosti s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu údajů ve své jurisdikci. Informování třetích stran Od 25. května 2018 bude naše společnost podnikat přiměřené kroky, aby informovala třetí strany, s nimiž sdílela vaše údaje, že jste podali žádost o opravu, omezení zpracování nebo vymazání. Kontaktujte nás Pokud máte jakékoli dotazy nebo stížnosti ohledně zpracování svých osobních údajů nebo si přejete uplatnit svá práva, obraťte se na následující adresu: HRhelp@honeywell.com.